deklaracja_dostepnoscipng [400x229]

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zssgoslice.pl

 

 

Data publikacji strony internetowej: 18.05.2012

 

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 04.11.2016

 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

 

 

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

 

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest:  Łukasz Mieszkowski

adres e-mail: zssgoslice@o2.pl,   telefon:  24 261-37-28

 

 

Informacja zwrotna

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

 

Postępowanie odwoławcze

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

 

Budynki szkolne, użyczane przez Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach znajdują się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Goślicach, Goślice 66, 09-230 Bielsk. Szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach – w dwukondygnacyjnym budynku „Szkoły Życia” oraz na piętrze budynku „Pralnia”. Po przekroczeniu bramy wjazdowej alejki wewnętrzne i chodniki prowadzą do wejść głównych budynków, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Wejścia główne usytuowane są na poziomie 0, wyposażone w pochylnie dla osób poruszających się na wózkach. W budynku, w którym mieści się administracja szkoły - przy wejściu głównym zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na piętro budynku prowadzą odpowiedniej szerokości schody z barierkami po obu stronach.

W budynku oznaczonym jako budynek Szkoły Życia nie ma windy ani platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada 1 wejście główne i 3 wyjścia oznaczone jako ewakuacyjne. W obu budynkach nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Szerokość drzwi jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

 

 

Dostosowanie korytarzy

 

Szerokość korytarzy jest zgodna z przepisami i pozwala na swobodne poruszanie się osobie niepełnosprawnej.

 

Dostosowanie schodów

 

W obu budynkach jest po jednej klatce schodowej z barierkami po obu stronach.

 

 

Dostosowanie wind

 

W żadnym z budynków nie ma windy przystosowanej do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach.

 

 

Dostępność pochylni

 

Przy każdym budynku znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd do budynku osobom poruszającym się na wózkach.

 

 

Dostępność platform

 

W budynku, w którym mieści się administracja szkoły przy schodach prowadzących na piętro znajduje się platforma do transportu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

 

 

Dostępność informacji głosowych

 

Budynki nie są wyposażone w informatory głosowe.

 

 

Dostępność pętli indukcyjnych

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

 

Dostosowanie parkingów

 

Na terenie posesji są wyznaczone miejsca postojowe oznaczone znakiem pionowym PARKING – „P” bez wyznaczonych i oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje natomiast możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym do budynków.

 

 

Prawo wstępu z psem asystującym

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Dostępność tłumacza języka migowego

 

W Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach większość zatrudnionych nauczycieli posługuje się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 2 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.