Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.


Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego uczestników zajęć, uzyskanie jak największej niezależności w codziennym funkcjonowaniu, poszerzenie zainteresowań otoczeniem.


Zajęciami obejmuje się dla dzieci i młodzież od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.


Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się na wniosek rodziców / opiekunów prawnych na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Zajęcia mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy, gdzie liczba osób w zespole wynosi od 2 do 4 osób. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć w domu rodzinnym zapewniają rodzice / opiekunowie prawni, a wczasie zajęć zespołowych pomoc nauczyciela.


Praca z każdym uczniem przebiega w oparciu o indywidualne programy rewlidacyjno - wychowawcze, które opracowują nauczyciele prowadzący zajęcia we współpracy z psychologiem oraz w zależności od potrzeb innymi specjalistami. Obejmują one wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno - poznawczych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystymatyzowanych w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Dla każdego uczestnika zajęć prowadzony jest zeszyt obserwacji, w którym odnotowuje się uwagi dot. jego funkcjonowania. Dwa razy w roku na podstawie dokumentacji takiej jak: diagnoza umiejętności funkcjonalnych, zeszyt obserwacji, wychwawcy dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestników zajęć ooraz w razie potrzeby modyfikują IPR-W.


Zajęcia obejmują przede wszytkim:

  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpwoiedni do potrzeb i mozliwości uczestnika zajęć,
  • kształtowanie sposobu komuniowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadjącyh indywidualnym możliwościom,
  • uprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motyki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała oraz orientacji przestrzennej,
  • wdrażanie do osiagania optymalnego pozomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
  • rozwiązywanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
  • kształtowanie umiejetności współżycia w grupie,
  • naukę celowego działania dostoswanego do wieku, mozliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.
  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.