Szkoła Przysposobiajaca do Pracy jest 3 letnią szkołą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat.

Obejmuje III etap edukacyjny z możliwością przedłużenia nauki o 1 rok. 

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości.

Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.

Edukacja uczniów polega na całościowej i jednoczesnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły,
z uwzględnieniem  specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach edykacyjnych:

Funkcjonowanie osobiste i społeczne -  uczniowie doskonalą zdobyte już wiadomości i umiejętności w zakresie pisania, czytania, liczenia.
Ponadto przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu, uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym,
uczą się dbania o swój wygląd, zdrowie, korzystania z pomocy społecznej różnych instytucji.
 
Zajęcia rozwijające komunikowanie się -  uczniowie rozwijają umiejętności porozumiewania się z bliskimi i dalszym otoczeniem
 
Zajęcia kształtujące kreatywność – to rozwijanie zainteresowań i zdolności w sferze artystycznej, muzycznej, tanecznej, teatralnej
 
Przysposobienie do pracy - to bardzo duża liczba godzin zajęć lekcyjnych, gdzie uczniowie w ramach aktywności przez pracę,
zdobywają praktyczne umiejętności, które pomogą im w funkcjonowaniu w dorosłym życiu.
Poznanie różnorodnych czynności zawodowych, posługiwanie się narzędziami potrzebnymi do ich wykonywania dokonuje się w ramach praktycznych zajęć z zakresu:

• wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych
• pracowni gospodarstwa domowego
• ogrodnictwa
• elementów stolarstwa
• prac biurowych
• elementów szycia
 
Wychowania fizyczne - umożliwia usprawnianie obniżonych funkcji ruchowych, pozwala kształtować ich sylwetkę i nawyki ruchowe oraz uczące sportowej rywalizacji.
 
Zajęcia z religii lub etyki.

Ponadto uczniowie uczestniczą na zajęcia rewalidacyjne.

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.