AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Regulamin Świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w
Zespole Szkół Specjalnych

w Goślicach

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2.

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1189)

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59)-w szczególności art. 98, 103, 104

 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60)

  

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.

 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.

 3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy:

 1. pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych;

 2. oczekują na dowóz organizowany przez szkołę;

 3. przebywają w świetlicy ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

 

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej zapewnia dzieciom i młodzieży:

 

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą;

 2. kulturalną rozrywkę i zabawę;

 3. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie;

 4. rozwój zainteresowań oraz zdolności;

 5. stymulowanie postawy twórczej;

 6. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami;

 7. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron;

 8. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia;

 9. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 1. Do zadań świetlicy należy:

 1. organizowanie opieki;

 2. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

 3. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;

 4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;

 5. stworzenie odpowiednich warunków do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 6. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

 7. rozwijanie samodzielności i aktywności;

 8. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach uzależnionych od organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym.

 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.(zał. nr 1)

 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 5 osób.

 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia dodatkowe bądź dowóz.

 6. Uczniowie przebywający w świetlicy spożywają obiad na stołówce pod nadzorem swoich wychowawców klas lub wyznaczonych nauczycieli i są przez nich odprowadzane na świetlicę szkolną gdzie opiekę nad nimi przejmuje wychowawca świetlicy.

 7. Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej odprowadzani są do busa szkolnego w celu transportu do domuwg rozkładu odjazdów w danym roku szkolnym przez wychowawcę świetlicy lub pomoc nauczyciela.Odpowiedzialność za uczniów przejmuje w busie opiekun transportu. Dzieci ze świetlicy mogą również odbierać rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione z karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 8. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.

 9. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcą a uczniami. (zał. nr 2)

 10. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest zapoznać uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z obowiązującym regulaminem świetlicy.

 

 

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanej opieki;

 2. życzliwego traktowania;

 3. poszanowania godności osobistej;

 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;

 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;

 6. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień;

 7. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy;

 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie;

 3. współpracy w procesie wychowania i opieki;

 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy;

 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych;

 6. respektowania poleceń nauczyciela;

 7. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy;

 8. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela;

 9. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową;

 10. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;

 11. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

 1. Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy; pochwała przekazana rodzicom/opiekunom;

 2. pochwała dyrektora szkoły;

 3. nagroda rzeczowa.

 1. Stosowane kary to:

 1. upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy;

 2. poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.

 

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – kontakt i rozmowy przy odbieraniu dziecka do świetlicy.

 2. Rozmowy telefoniczne.

 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.

 4. Semestralne spotkania z wychowawcą świetlicy.

 

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.

 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.

 3. Tygodniowy rozkład zajęć.

 4. Ramowy rozkład dnia.

 5. Dziennik zajęć.

 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

 7. Półroczne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

 8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.

 

§ 8.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.

 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

 4. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.

 5. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.

 6. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.

 7. Rozwijanie zainteresowań uczniów.

 8. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

 9. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.

 10. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.

 11. Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy.

 12. Podpisanie kontraktu z wychowankami.

 13. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.

 14. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.

 15. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

§ 9.

 

Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

 1. sprzęt audiowizualny;

 2. przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych;

 3. czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.;

 4. sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.