swietlica_2jpg [509x288]

 

Nasza Świetlica obecnie czynna jest od godzinach 7.50 do 8.50 i  13.00 do 15.00

Godziny pracy dostosowywane są do potrzeb naszych uczniów i ich rodziców. Świetlica obejmuje swoją opieką uczniów z I i II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej, grup rewalidacyjno-wychowawczych i Szkoły Przysposabiającej do Pracy, którzy przebywają na terenie szkoły po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Organizacja pracy i funkcjonowanie świetlicy szkolnej jest ściśle zwiazane z działaniami szkoły w sferze opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Świetlica jest też ważnym łącznikiem między szkołą i rodziną w wychowaniu dziecka.


W swoich celach i zadaniach świetlica szkolna uwzględnia:

  • organizację czasu wolnego: tworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu samodzielności, doskonaleniu samoobsługiorganizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na dworze mających na celu dbałość o rozwój  fizyczny uczniatworzenie warunków do kształtowania nawyków kulturalnego zachowania się
  • odpoczynek (regenerację sił fizycznych i psychicznych)
  • rozrywkę (która wyzwala przyjemne emocje),
  • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w czasie zajęć plastycznych, muzycznych, czytelniczych, informatycznych
  • propagowanie zdrowego stylu życia, prawidłowych nawyków żywieniowych
  • wychowanie patriotyczne, budzenie szacunku dla symboli narodowych, historii i tradycji
  • wspołpracę z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym

Świetlica szkolna to również miejsce, gdzie uczniowie z róznych klas mogą poznawać się i integrować się ze sobą. 

swietlica_3jpg [300x201]

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.