AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

 

 

……………………………

(miejscowość, data)…………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

………………………………………

(adres)

 

……………………………

(numer telefonu)


 

Starosta Płocki

_____________

 

 

 

Wniosek

o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

 

Na podstawie art. 71 b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o  skierowanie mojej córki/mojego syna ......................................... do klasy ....... od dnia ..................... celem kontynuowania nauki. Proszę także o przyznanie miejsca w internacie*.


Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

 

 

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

W załączeniu:

orzeczenie Nr .................. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ............... o potrzebie kształcenia specjalnego

 

*- niepotrzebne skreślić

 

Strona 1 z 1