Serdecznie zapraszamy Rodziców 5 marca 2019r. o godz. 14.30 na Spotkanie, które odbędzie się w budynku Szkoły z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tematem spotkania będą zarówno świadczenia rodzinne, jak i formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Będziecie Państwo mogli uzyskać odpowiedzi na wszelkie nurtujące Was pytania. Zapraszamy:) Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

 

 

……………………………

(miejscowość, data)…………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

………………………………………

(adres)

 

……………………………

(numer telefonu)


 

Starosta Płocki

_____________

 

 

 

Wniosek

o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

 

Na podstawie art. 71 b ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o  skierowanie mojej córki/mojego syna ......................................... do klasy ....... od dnia ..................... celem kontynuowania nauki. Proszę także o przyznanie miejsca w internacie*.


Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

 

 

…………………………………………

(podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

W załączeniu:

orzeczenie Nr .................. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ............... o potrzebie kształcenia specjalnego

 

*- niepotrzebne skreślić

 

Strona 1 z 1