Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Zespołu Szkół Specjalnych

w Goślicach

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) – art. 39 ust. 1 pkt 5, art. 67 ust. 1 pkt 2.

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.1189)

 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 59)-w szczególności art. 98, 103, 104

 4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r., poz. 60)

 5. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) –  art. 22

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017 r., poz. 356)

 7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych ( Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283).

 

 

 

 

 

I. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Postanowienia ogólne:

 1. biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły;

 2. biblioteka służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

2. Zadania biblioteki:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych;

 2. obsługa uczniów i nauczycieli poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności dydaktycznej, popularyzującej czytelnictwo;

 3. zaspokajanie zgłaszanych przez nauczycieli i uczniów potrzeb czytelniczych;

 4. przysposabianie uczniów do samokształcenia oraz wdrażanie ich do korzystania z książek celem pozyskiwania interesujących informacji i rozwijania światopoglądu;

 5. współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami w zakresie realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;

 6. wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 7. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych;

 8. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

 9. pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole.

 10. przysposabianie uczniów do korzystania z innych bibliotek;

 11. współpraca z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacyjnymi (użyczanie i udostępnianie zbiorów i materiałów informacyjnych, lekcje biblioteczne i warsztaty, konkursy czytelnicze i plastyczne, spotkania z czytelnikami i twórcami, wymiana informacji).

3. Użytkownicy biblioteki:

 1. z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 

4. Funkcje biblioteki:

1) służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 1. stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole;

 2. jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarz, korzystając ze zgromadzonych zbiorów;

 3. pełni funkcje ośrodka informacji w szkole dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni.

 2. Biblioteka czynna jest w godzinach i dniach wyznaczonych harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego i zgodnym z organizacją pracy szkoły.

 3. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który ustala godziny pracy biblioteki, zatwierdza plan pracy, udostępnia pomieszczenie oraz zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki.

 4. Biblioteka gromadzi następujące materiały biblioteczne:

 1. książki dziecięce i młodzieżowe;

 2. podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe;

 3. literaturę popularno-naukową i naukową;

 4. podstawowe pozycje z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej i dydaktyki;

 5. literaturę edukacyjną;

 6. pomoce metodyczne dla nauczycieli;

 7. czasopisma;

 8. wydawnictwa multimedialne.

 1. Dyrektor szkoły zapewnia środki na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Środki finansowe mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.

 2. Czynności związane z zakupem w ramach dotacji celowej do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

 3. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową oraz przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

 4. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły w szkolnym regulaminie korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

 5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego biblioteka może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kwoty nieprzekraczającej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

 6. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, podręczniki lub materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia, zakupione z dotacji celowej, z których uczeń korzysta, stają się własnością organu prowadzącego szkołę, do której uczeń przechodzi.

 7. Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

 

III. PLAN PRACY BIBLIOTEKI

 

 1. Biblioteka pracuje w oparciu o plan pracy biblioteki.

 2. Zbiory biblioteczne są udostępniane uczniom, nauczycielom oraz innym czytelnikom według harmonogramu otwarcia biblioteki.

 3. W bibliotece prowadzone są z uczniami lekcje biblioteczne.

 4. W bibliotece wykonywane są prace biblioteczno - techniczne, takie jak:

 1. zakładanie kart czytelniczych;

 2. porządkowanie księgozbioru i biblioteki,

 3. podklejanie książek;

 4. wykonanie wystroju biblioteki;

 5. sporządzenie regulaminu biblioteki;

 6. wpisywanie do księgi inwentarzowej nowych pozycji książkowych;

 7. wypisywanie nowych kart książkowych.

 1. Zbiory biblioteczne na bieżąco są wpisywane do księgi inwentarzowej biblioteki.

 2. Zwiększenie księgozbioru następuje w formie zakupu, dotacji celowej oraz darowizny.

 3. W bibliotece szkolnej systematycznie prowadzone są wpisy do księgi inwentarzowej.

 4. W bibliotece naprawiane są uszkodzone egzemplarze i oprawiane książki.

 5. Celem pracy biblioteki szkolnej jest zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz kształtowanie zainteresowań czytelniczych uczniów.

 

IV. ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

 

1. Praca pedagogiczna:

 1. udostępnianie zbiorów użytkownikom;

 2. praca indywidualna z uczniem;

 3. udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły;

 4. udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych, źródłowych;

 5. poradnictwo w doborze literatury;

 6. rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

 7. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

 8. wprowadzanie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

 9. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;

 10. informowanie o nowościach wydawniczych.

2. Prace organizacyjno – techniczne nauczyciela bibliotekarza:

 1. opracowanie rocznego planu pracy;

 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki;

 3. prowadzenie dziennika pracy biblioteki;

 4. ewidencja zbiorów bibliotecznych;

 5. opracowywanie zbiorów;

 6. skontrum;

 7. konserwacja księgozbioru;

 8. prowadzenie ewidencji wypożyczeń;

 9. przygotowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z działalności biblioteki.

3. Współpraca z uczniami:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

 2. udzielanie pomocy w korzystaniu ze zbioru biblioteki, a także w doborze literatury;

 3. kształtowania nawyków czytelniczych; Oferowanie pomocy uczniom i nauczycielom w wyszukiwaniu i opracowaniu materiałów potrzebnych do lekcji;

 4. wyrabianie u uczniów nawyku czytania;

 5. stwarzanie warunków do współorganizowania różnorodnych zajęć rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

 6. wdrażanie do korzystania z innych bibliotek;

 7. promowanie aktywnych czytelników.

4. Współpraca z nauczycielami:

 1. nauczyciel bibliotekarz wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;

 2. pomaga nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych;

 3. informuje nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów;

 4. uczestniczy w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisem w planie pracy szkoły.

5.Współpraca z rodzicami:

 1. umożliwianie korzystania z zasobów biblioteki;

 2. wspomaganie procesu wychowawczego i uczenia się dzieci;

 3. rozwijania kultury czytelniczej uczniów (spotkania na zebraniach rodzicielskich);

 4. popularyzowanie literatury dla rodziców z zakresu wychowania;

 5. zapraszanie do współudziału rodziców w imprezach czytelniczych;

 6. informowanie o aktywności czytelniczej wychowanków.

6.Współpraca z innymi bibliotekami:

 1. współuczestniczenie w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz promocji i rozwoju czytelnictwa;

 2. współuczestniczenie w organizacji imprez w innych bibliotekach bądź ośrodkach informacji;

 3. użyczanie i udostępnianie zbiorów i materiałów informacyjnych;

 4. prowadzenie lekcji bibliotecznych i warsztatów;

 5. organizowanie spotkań z czytelnikami i twórcami;

 6. dokonywanie wymiany informacji i doświadczeń.

 

7.Nauczyciel bibliotekarz uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz bierze udział w zebraniach i konferencjach metodycznych organizowanych dla nauczycieli bibliotekarzy.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom/opiekunom uczniów szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

 3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.

 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.

 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych zbiorów.

 6. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do wyznaczonego dnia w czerwcu, każdego roku szkolnego.

 7. Uczniowie i ich rodzice oraz pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką.

 8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.

 9. Wypożyczenia zbiorów bibliotecznych:

 1. czytelnik może wypożyczać książki lub inne zbiory tylko na swoje nazwisko;

 2. jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie w przypadku uczniów, trzy książki na miesiąc w przypadku dorosłych czytelników, podręczniki na czas użytkowania oraz inne zbiory na określony czas za porozumieniem z bibliotekarzem;

 3. jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o sprolongowanie terminu;

 4. na prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki, rezerwację uwzględnia się w kolejności zamówień. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi;

 5. uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki;

 6. książki wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

 1. Poszanowanie książek:

 1. czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki i inne zbiory biblioteczne;

 2. wypożyczonych książek i czasopism nie wolno niszczyć (nie wolno wyrywać kartek, zaginać, kreślić, plamić, robić notek itp.), a zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi;

 3. czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza;

 4. za zniszczony lub zagubiony podręcznik szkolny materialnie odpowiada rodzic ucznia a zwrot wartości podręcznika odbywa się na wyznaczone przez MEN konto bankowe.