Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowe kwalifikacje, istotne w pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi kompetencje na kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia ustawicznego, doskonaląc warsztat i metody pracy z uczniem.


W szkole pracują specjaliści z zakresu:


- Pedagogiki specjalnej

- Oligofrenopedagogiki

- Rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie

- Terapii Integracji Sensorycznej

- Terapii Integracji Bilateralnej

- Logopedii

- Terapii behawioralnej

- Dogoterapii

- Hipoterapii

- Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci

- Pracy metodą W. Sherborne

- Pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

- Edukacji wczesnoszkolnej

- Pedagogiki

- Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

- Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

- Surdopedagogiki

- Rehabilitacji ruchowej

- Nauki pływania metodą Halliwick

- Masażu Shantala

- Terapii ręki

- Terapii biofeedback

- Alternatywnego porozumiewania się (język migowy, makaton)

- Wychowania fizycznego

- Wychowania muzycznego

- Psychologii

  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.