AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Kadra

Kadra

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz dodatkowe kwalifikacje, istotne w pracy z dziećmi i młodzieżą. W naszym Zespole nauczyciele dodatkowo ukończyli:

 • Surdopedagogikę
 • Pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą
 • Pedagogikę korekcyjno – kompensacyjną i logopedię szkolną
 • Logopedię
 • Kurs kwalifikacyjny – instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
 • Instruktor Masażu Shantala
 • Wychowanie Fizyczne
 • Rehabilitację
 • Kurs dogoterapii
 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej
 • Kurs Terapii Integracji Bilateralnej
 • Terapii w wodzie metodą Halliwicka
 • Pedagogikę wczesnoszkolną z przygotowaniem przedszkolnym
 • Wczesną interwencje i wspomaganie rozwoju dziecka.

Kadra pedagogiczna ustawicznie podnosi kompetencje na kursach, szkoleniach i innych formach kształcenia ustawicznego, doskonaląc warsztat i metody pracy z uczniem.


W szkole pracują specjaliści z zakresu:


- Pedagogiki specjalnej

- Oligofrenopedagogiki

- Rewalidacji upośledzonych umysłowo

- Terapii Integracji Sensorycznej

- Terapii Integracji Bilateralnej

- Logopedii

- Terapii behawioralnej

- Dogoterapii

- Hipoterapii

- Wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci

- Pracy metodą W. Sherborne

- Pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej

- Edukacji wczesnoszkolnej

- Pedagogiki

- Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

- Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

- Surdopedagogiki

- Rehabilitacji ruchowej

- Rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii

- Terapii Halliwicka

- Masażu Shantala

- Terapii ręki

- Języka migowego

- Wychowania fizycznego

- Wychowania muzycznego

- Psychologii