AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.

Oferta

 • W NASZEJ PLACÓWCE stosuje się nowoczesne metody nauczania, a także dobiera odpowiednie formy pracy, dostosowane do możliwości uczniów. Dzieci i młodzież rozwijają swoje zdolności nie tylko w trakcie zajęć dydaktycznych, ale też podczas wielu imprez i uroczystości organizowanych na terenie Placówki. Szkoła organizuje uczniom liczne wyjazdy poza teren Ośrodka w celu szeroko pojętej integracji, stwarza możliwości zaprezentowania zdolności i nabytych umiejętności uczniów oraz wszechstronnego poznawania świata.

 

 • Szkoła współpracuje z domem rodzinnym ucznia. Zespół dysponuje bogatym zapleczem dydaktycznym. Sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w sprzęt i pomoce zapewniające możliwość wszechstronnej stymulacji rozwoju dzieci i młodzieży. Jednym z celów Szkoły jest stałe doposażenie sal w nowe, spełniające wymogi edukacji specjalnej sprzęty i środki dydaktyczne dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. W celu optymalizacji procesu rewalidacji zajęcia odbywają się także w Sali Integracji Sensorycznej, w sali rehabilitacyjnej wyposażonej w różnorodny sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne, a także w Sali Doświadczania Świata. Uczniowie korzystają również z bezpiecznych ogródków i placu zabaw, mini Zoo. Szkoła oferuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - zajęcia bezpłatne.

 

 • OFERTĘ EDUKACYJNĄ NASZEJ SZKOŁY DOPEŁNIAJĄ:

· Terapia Integracji Sensorycznej

 • Terapia Integracji Bilateralnej

· Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

· Rehabilitacja ruchowa

 • Nauka pływania metodą Hallwicka

· Terapia ręki

· Terapia behawioralna

· Alternatywne metody porozumiewania się (język migowy, piktogramy, Makaton)

· Zajęcia informatyczne

· Terapia logopedyczna

· Zajęcia ruchu rozwijającego (Weroniki Sherborne)

· Masaż Shantala

· Hipoterapia

· Dogoterapia

· Zajęcia sportowe w basenie

· Nordic Walking

· Zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań (teatralne, sportowe, muzyczne, plastyczne)

· Terapia pedagogiczna


 • DODATKOWE ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

· życzliwa i przyjazna atmosfera,

· bezpieczeństwo uczniów (teren ogrodzony),

· obecność personelu medycznego na terenie Placówki,

 • świetlica szkolna dostosowana do potrzeb uczniów i rodziców,

· możliwość wykupienia pysznych, domowych, dwudaniowych obiadów, w razie zapotrzebowania także śniadań,

· dostępność dla osób z dysfunkcjami fizycznymi (zlikwidowane bariery architektoniczne),

· bliski kontakt z przyrodą – zabytkowy park, ogród, hodowle zwierząt,

· obecność specjalistów, w tym także terapety SI, dogoterapeuty, psychologa, logopedy, rehabilitanta, hipoterapeuty, surdopedagoga, instruktora Masażu Shantala,

· ciekawa, różnorodna oferta edukacyjna: nauka życia poza Szkołą (wyjazdy do teatru, ZOO i instytucji użyteczności publicznej),

 • profesjonalna Pracownia Krawiecka/Stolarska dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy

· integracja społeczna – organizowanie z placówkami i szkołami ogólnodostępnymi wspólnych imprez i spotkań,

· uczestniczenie w konkursach, spotkaniach i imprezach promujących idee włączania osób z niepełnosprawnością w aktywne życie społeczne.

 

 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy jest 3-letnią szkołą ponadgimnazjalną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku do 24 lat. Głównym zadaniem Szkoły jest przygotowanie uczniów do roli osoby dorosłej, do samodzielności i aktywności w życiu dorosłym na miarę indywidualnych możliwości. Najważniejszym celem jest uczenie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych i wykorzystywanych w życiu dorosłym, w byciu niezależnym, w zaspokajaniu swoich potrzeb i w załatwianiu swoich spraw oraz niesienia pomocy innym osobom.


 • Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach szkolnych:

1. Zajęcia edukacyjne - Funkcjonowanie osobiste i społeczne - Przysposobienie do pracy - Wychowanie fizyczne - Etyka

2. Zajęcia rewalidacyjne

3. Zajęcia sportowe

4. Zajęcia kształtujące kreatywność

 

 • Na zajęciach realizowane są treści w zakresie dostosowanym do możliwości uczniów. Opracowane programy edukacyjne dla zespołu klasowego i indywidualne programy edukacyjne dla każdego ucznia zachowują proporcję pomiędzy wymaganiami, jakie stawia życie, a możliwościami psychofizycznymi uczniów.

 

 • Głównym przedmiotem jest przysposobienie do pracy. Zajęcia z przysposobienia do pracy mają charakter zajęć praktycznych, dających uczniom możliwość nabywania praktycznych umiejętności zawodowych oraz kształtowania właściwych postaw wobec pracy.

 

 • W ramach zajęć z przysposobienia do pracy realizowane są następujące działy:

· gospodarstwo domowe

· wytwórca sztuki użytkowej

· ogrodnictwo

· opieka nad zwierzętami w zoo

· pomocnik w pralni

 

 • Zajęcia z gospodarstwa domowego obejmują sporządzanie prostych posiłków, prace porządkowe, pielęgnację roślin doniczkowych i rabatowych, szycie.
 • Na zajęciach z działu wytwórca sztuki użytkowej uczniowie poznają techniki wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pamiątkowych i użytecznych z różnych materiałów.
 • Prace ogrodnicze związane są z produkcją i pielęgnacją roślin (owoców i warzyw) oraz opieki nad zwierzętami.


 • Prace pomocnika w pralni polegają na segregowaniu i składaniu odzieży, praniu ręcznym i obsłudze pralek automatycznych.


• w oddziałach dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną nie więcej niż 8 uczniów,

• w przypadku , gdy u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów obniża się do 5

 • w przypadku, gdy u większej liczby uczniów występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale obniża się do 4

• w oddziałach dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi do 4 uczniów,

• w zespole rewalidacyjno-wychowawczym od 2-4 uczniów.

• kształcenie zintegrowane,

• gry i zabawy, • wychowanie fizyczne.

• funkcjonowanie w środowisku,

• technika,

• plastyka,

• muzyka,

• wychowanie fizyczne.

• rewalidacją,

• logopedią,

• gimnastyką korekcyjną.

• funkcjonowanie w środowisku,

• plastyka,

• technika,

• wychowanie fizyczne,

• muzyka.

• rewalidacją,

• logopedią,

• gimnastyką korekcyjną.

• funkcjonowanie osobiste i społeczne,

• wychowanie fizyczne,

• przysposobienie do pracy,

• zajęcia rewalidacyjne,

• zajęcia sportowe,

• zajęcia kształtujące kreatywność.

 

 • Zajęcia rewalidacyjne prowadzone systematycznie wspomagają rozwój każdego ucznia i mają charakter korekcyjny, kompensacyjny, usprawniający oraz stymulujący. W szkole podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole Przysposabiającej do Pracy prowadzone są zajęcia z etyki.