OFERTA EDUKACYJNA dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach. 

 

PRZEDSZKOLE - ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SPECJALNY "WESOŁE LUDKI"

Przedszkole dla dzieci ze spectrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze organizowane są w wymiarze 5 godzin dziennie i dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 

Szkoła kształci dzieci niepełnosprawne inetelektualnie w stopniu umierkowanym i znacznym oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także z autyzmem, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka trwa 8 lat. Szkoła kształci także dzieci z niepełnosprawnością inetlektualną w stopniu głębokim do 25 roku życia. Wszystkie zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w zależności od zaleceń zarówno w formie zespołowej, jak i indywidualnej.

 

SZKOŁA PRZYSPOSOBIAJĄCA DO PRACY

Nauka w szkole polega na przysposobieniu do pracy i do funkcjonowania w zyciu dorosłym młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ze spectrum autyzmu. Nauka trwa 3 lata. Uczniowie uczestniczą w praktykach wspomaganych i wyjazdach studyjnych.

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE

Na zajęcia uczęszczają dzieci i młodzież od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.  Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są formą realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu głębokim.

 

SZKOŁA ZAPEWNIA:

  • naukę w przyjaznej atmosferze,
  • bezpłatny dostęp do podręczników,
  • bezpłatny dowóz do szkoły,
  • udział w zajęciach pozalekcyjnych,
  • możliwość wykupienia obiadu,
  • opiekę świetlicową,
  • opiekę pielęgniarki szkolnej,
  • dostęp do biblioteki szkolnej  również dla rodziców,
  • zajęcia praktyczne,
  • poradnictwo dla rodziców i opiekunów dzieci.

OFERTA EDUKACYJNA ZSS w Goślicach w formacie pdf KLIKNIJ I ZOBACZ!!!