AAA
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W GOŚLICACH

"Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w
społeczeństwie"
Maria Grzegorzewska

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na zebranie rodziców, które odbędzie się 18 września o godzinie 14.30. Po części wspólnej zapraszamy do klas na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami.

Dla Kandydatów

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Uczniami Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą być dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim również ze spektrum autyzmu z terenu całego powiatu płockiego. Dla uczniów głęboko upośledzonych organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zarówno zespołowe jak i indywidualne.

 

Szkoła dowozi bezpłatnie swoich uczniów do Placówki.PODSTAWĄ PRZYJĘCIA DO ZSS W GOŚLICACH  jest:

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wydane przez PPP oraz
  • skierowanie do szkoły ze Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59 w Płocku  (Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, tel. 24-266-67-39), na wniosek rodziców według zamieszczonego wzoru.

PLIKI DO POBRANIA:

 


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Szkoła organizuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które nie wykluczają jego udziału na zajęciach w żłobku, przedszkolu, zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych. Jest to jedna z wielu form pomocy dla małego dziecka i jego rodziny. Uzupełnia i ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka z grupy ryzyka i dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny. Zainteresowanych zapraszamy do naszej Placówki lub Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płocku gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje.