INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Uczniami Oddziału przedszkolnego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Szkoły Przysposabiającej do Pracy mogą być dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim również ze spektrum autyzmu z terenu całego powiatu płockiego.

Dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze zarówno zespołowe jak i indywidualne.

 

PODSTAWĄ PRZYJĘCIA DO ZSS W GOŚLICACH  jest:


  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub

    o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wydane przez PPP oraz

  • skierowanie do szkoły ze Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59 w Płocku  (Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, tel. 24-266-67-39), na wniosek rodziców według zamieszczonego wzoru.

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Szkoła organizuje zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które nie wykluczają jego udziału na zajęciach w żłobku, przedszkolu, zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych.

Jest to jedna z wielu form pomocy dla małego dziecka i jego rodziny. Uzupełnia i ma na celu pobudzenie ruchowe, poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka z grupy ryzyka i dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny.

Zainteresowanych zapraszamy do naszej Placówki lub Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płocku gdzie zostaną udzielone wszelkie informacje.

 


Formularze do pobrania :

  1.   Podanie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
  2.   Podanie o przyjęcie do Szkoły Przysp. do Pracy
  3.   Wniosek do wczesnego wspomagania rozwoju
  4.   Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego

 


  • Misją naszej szkoły jest zapewnienie uczniom w miarę ich możliwości wszechstronnego i optymalnego rozwoju. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. Szkoła tworzy przyjazną atmosferę, zachęcającą do aktywnego korzystania z oferowanych zajęć.